ELİFİM (ALINTI)

ELİFİM (ALINTI)

Neredeyse evde kalm?? bekarlardand?m. Ya??m 28 olmu?tu. Bir dergide yazarl?k yap?yordum. ?? gere?i tan??t???m yazar ilhan a?abey bana evinin tam da kar??s?nda bodrum katta bir kiral?k ev bulmu?tu. Onun lise sona giden bir k?z? vard?. Sar???n çok güzel ve oldukça seksi bir k?zd?. Bazen bana bir tas yemek getirdi?inde bodrumda pencereye vuruyor ve eve gelmeden pencereden yeme?i veriyordu. Ama

o arada o çömeldi?inden bende bacaklar?n? çok kez görüyordum. Birkaç kez de külotunu görmü?tüm. Art?k hep fantezilerimi süslüyordu. Bir gün

sabah i?e giderken onu okula gidiyor görünce ard?ndan izledim. Okula giderken önlü?ünün eteklerini beline sar?nca süper mini etek haline getirip .

harika bacaklar?n? ortaya ç?karm??t?. Bende o güzel bacaklar? görebilmek için daha yak?n?na kadar gelmi?tim.ben gidene kadar tekrar ete?ini belinden sar?nca

etek tamamen k?sald?. Neredeyse külota yak?nd?. Harika bacaklar? bald?rlar?na kadar aç?l?nca yoldan geçen tek tük kimse dönüp bak?yordu ona. Ben ise yan?na geldi?imde önce ?a??rd? yüzü k?zard? bozuldu selam verirken o ?a?k?nl?kla ?ey a?abey birden ?a??rd?m dedi. Bende gülerek as?l ben ?a??rd?m k?z harikas?n dedim. Sahi k?zmad?n m? babama demezsin de?il mi dedi. Bende gülerek k?z bu güzelli?e k?z?l?r m?

ke?ke bize gelirken de böyle olsan dedim. Oda normalde aç?lam?yordum ancak böyle okul yak?n?na kadar biraz aç?l?yorum dedi. Bende k?z .

ke?ke benimde yan?mda hep böyle aç?lsan dedim. Oda gülerek o kadar ho?land?ysan açar?m tabi dedi. Aç tabi dedim. Arkada?lar?ma hava atar?m dedim. Arkada?lar?n?n yan?nda da m? açay?m dedi. Tabi dedim. Bir ?ey demedi. Okula yak?nla?m??t? hadi öperim bay deyip h?zla

uzakla?t?. Okula yak?nla??rken eteklerini tekrar uzatm??t?. K?z?n ard?ndan bakakalm??t?m. Art?k s?k s?k k?z?n gitti?i saatlerde okulun yolundan gidiyor k?z?n harika bacaklar?n? görebiliyordum ama as?l ho?uma giden k?z yan?mdayken onun süper minisinden bacaklar?na ba?kalar?n?n yutkunarak bakmas? ve ben onun yan?nda oldu?umdan

onla gururlanmamd?. Art?k ona a??kt?m ama o benden en az on ya? küçüktü. Ne yapacakt?m. Bana varaca??n? sanmam ama benimk**e a?k i?te. Hayal i?te. Ama onla aramda çok iyi olmu?tu.o bacaklar?n? gördü?ümden babas?na da söyleyemeyeyim kendini diye bana yak?n hissediyordu.

Eh art?k bende bunu kullanmal?yd?m de?imli.
Bir gün ilhan a?abey bana yine yiyecek bir tabak yemek gönderdi elifle. Elif eve gelmeyip bodrum katta oldu?umdan pencereden taba?? verece?inden rahatça tamda evlerinin kar??s?ndaki pencereye gelebiliyordu. O günde pencerenin bulundu?u odada üç- dört bekar arkada? vard?. Elif mini etekliydi. Geni? ve bol eteklik ile önce pencere önünde cam? t?klat?p ayakta durdu?undan arkada?lar elifin harika bacaklar?n? o anlamadan sonuna kadar dikizleme f?rsat? buldular. Biri üf kilot giymiyor deyince herkes tamda pencerenin dibine gelip alttan yukar?

gerçekten kilot giyip giymedi?ini incelemeye ba?lad?lar. Bende o arada pencereye gelip pencereyi açarken elif pencereye do?ru çömelince bir an için en fazla 15-20 cm ötemde taze bir k?z?n hafif sar? tüylü am?n? dil ç?karm?? ?eklinde görünce yutkundum heyecanland?m elif içerdeki

erkek arkada?lar?m? görmemi?ti. Onlar yandan perdenin alt?ndan bak?yorlard?. Elif çömeldi?inden manzara onlar için bitmi? fakat benim için ba?lam??t?. Onlar yinede

yandan bacaklar?n? görüyorlard? ve biraz sonra elif aya?a kalkt???nda yine manzara ortaya ç?kacakt?. Ben elifin uzatt??? ?eyi alamayacak kadar görüntüye dalm??ken elif gülerek heyy onu de?il bunu alacaks?n deyip elindeki taba?? uzatt???nda ?a?k?nl?kla elimi uzatmay? bile unutmu?um. O ise hala gülerek ya sende ilk kez görüyormu? gibi bak?yorsun dedi. Bende onun rahatl??? kar??s?nda evet o kadar tazesini ilk kez görüyorum

dedim. Oda sanki bayatlar? aras?nda ne fark var ki deyince bende o arada yeme?i zorlukla iki elimle tutarken akl?ma arkada?lar

geldi?inden ilhan a?abeye selam söyle dedim. Oda sende kendine iyi bak hadi sana bol bayat yerler deyip aya?a kalk?p dönerken

alttan yukar? bir sürü gözün perde alt?ndan kendisini dikizledi?ini görünce utand? k?zard?. O sadece bana açm??t? ama kaç ki?i seyretmi?ti.üstelikte kötü ?eyler demi?ti. Sonra s?rt?n? dönüp gidecekti ama bir süre durdu. O bakmad??? için bu kez bende arkada?lar aras?nda alttan yukar? perde aral???ndan k?z? arkadan resmen götüne kadar görebiliyordum.müthi? harika bir göttü. Elimle sikimi avuçlam??t?m ama çakt?rmadan bakt???mda di?er arkada?lar?nda elleri siklerindeydi. Sonra k?z gitti.arkada?lar bana ulan ne harika k?z am?n? sana açt???na göre veriyordur da deyince

bende birazda gururla eh vermeseydi öyle açar m?yd? dedim maksad?m arkada?lara hava atmakt?.
Ertesi sabah yolda k?zla yine tesadüfmü? gibi kar??la??nca utand?. Bende k?z ne utand?n ki harikayd?n dedim. Oda ya arkada?lar?n onlar? bilmiyordum sana nas?lsa ço?u yerlerimi gördü?ün için görmedi?in yerleri de gösterdim sadece dedi. Bende k?z seviyorum seni dedim. Oda arkada?lar?na göstere göstere mi dedi. Bende onlar umurumda .

de?il seviyorum seni dedim. Oda sana göre ufak say?l?r?m benim yapt?klar?m? kald?ramazs?n dedi. N e gibi dedim. Ne kadar aç?k oldu?umu gördün. ?imdi bile bu kadar k?sa giysem de içimde bir ?ey yok dedi. Bende olsun genç k?zs?n güzelsin haliyle güzelli?ini göstereceksin dedim. Bak okulda da konu?tu?um arkada? var bazen onla geziniyoz sinemaya gidiyoz falan yani sana yaramam dedi. Yarars?n

dedim. Güzelli?in aç?klar?n? kapat?r dedim. Sen abim ya??ndas?n on ya? büyüksün benden bazen okul arkada?lar?yla ya? günü partileri yapar?z orada striptiz bile yap?yorum bazen dedi. Bende art?k pezevenk ruhlu olmay? kabul etmi?tim. Ke?ke bende aran?zda olayd?m dedim. Oda ni?anland?ktan sonra .

olur dedi. Sahi mi dedim. Oda dediklerimi yaz?ya döküp imzalarsan sonra yüzüme vurmayaca??na dair kabul dedi. Bende sevinçle yok vurmam ve imzalar?m dedim. O zaman yazars?n benden neler istiyorsun neler istemiyorsun bende sana yazaca??m senden neler istiyorum neler istemiyorum diye.

Anla?m??t?k. Ben yazd?m. O yazd?. Yazd?klar?m?z? birbirlerimize verdik. Benimkinde onu .

her ?ekilde kabul etti?im yaz?l?yd?. Onunkinde ise onun ni?andan sonra

ya? gününde striptiz yapmas?n? kabul etmemi, diskoya arkada?larla beraber giderken iç çama??r?n?n olmad???n? arkada?lar?n?n ve oradakilerin anlamas? için frikiklerini kabul

edece?imi, evlenene kadar ç?kt??? arkada?lar?yla oyna?mas?na ses ç?karmamam gerekti?ini, ç?plak resimlerini çekmemi istedi?ini kabul etmemi istedi?i yaz?l?yd?. Hepsini kabul etmi?tim. .

Babas? ilk ba?larda istememe bozulmu?tu fakat k?z? ?srar edince raz? oldu. Am?n? gören arkada?lar?m yutkunmu?lard?. Hatta samimi olduklar?m bana ulan bulmu?un f?st??? afiyet olsun demi?ti. Bu benimde ho?uma gitmi? ve ni?anl?mla gurur duymu?tum.
k?z?n okulu bitmi?ti ama arkada?lar?yla topluca bulu?maya devam

ediyorlard?. Bir gün ona bende gelece?im dedim. Oda gelirsin ama beni ni?anl? bilmiyorlar. Ancak yeni manitam olarak gelirsen olur dedi.

Eh ne edelim yani mecburen kabul dedim ve ni?anl?mla baloya gittim. Baloya gidene kadar normal aç?kt? ama baloda içeri gidip tamamen mini hem de mipmini etek ve ask?l? bluz giyince bir sex abidesi olmu?tu. Sadece o mu di?erleri de ayn?

idi. Ben o kadar aç?k k?z? bir arada görmedi?im için sikim dimdik olmu?tu fakat oradaki gençler san?r?m al??t?klar?ndan o kadar aç?k k?zlardan etkilenmiyorlard? gibi. Elif benden striptiz sözü alm??t? ama gerek yoktu ki bacaklar? neredeyse külotuna kadar aç?kt?. Memeleri de

sutyensiz olarak uçlar? belli oluyordu. Yan?mda samimi ?ekilde oturuyor arada bir dudaklar?ma yap???yordu. Orada herkes öyle idi. Bende halimden memnundum. Sevgilimi rahatl?kla ok?uyor ve öpüyordum. Oradaki gençler gerçi bana k?l olmu?lard? çünkü taptaze k?z?n manitas?yd?m yani. Danslar ba?lad?. Önce

klasik danslar sonra rap ve pop müzik e?i?inde vals ve danslar derken ortam gittikçe aç?lmaya ba?lam??t?. Dans s?ras?nda k?zlar ok?an?yor .

öpülüyordu hem de manitalar?n?n yan?nda. Manitalar? da ba?kalar?na ayn?s?n? yapt???ndan sorun ç?km?yordu. O arada elifimi de dans s?ras?nda öpüp ok?ayanlar

oluyordu. Hele bir tanesi gözümün içine baka baka götünü bir avuçlay?p s?kt? ki benim bile içim gitti k?z inledi valla. Sonrada ete?i yukar? s?y?r?p elini arkadan k?z?n ufac?k külotunun içine sokup götünü avuçlarken bana da göz k?rpt?. K?zda ohh ?hh diye inliyordu. Eh bende kollar?mda tan?mad???m ba?ka bir k?z oldu?undan bende onla yar? oyna??p yar? sevi?iyordum. Sonra danslar bitti. Ortada s?radan oyunlar ba?lad?. K?z ve erkekler bir halka olup ilk ebeyi seçmek için kura çektiler. Bir genç ç?kt?. Bezle gözlerini .

kapatt?lar. S?rayla k?zlar ayakta onun önüne durmaya ba?lad?lar. Oda k?zlar?n bacaklar?n? külotuna kadar ok?ay?p ismini bilmeye çal???yordu. Kimin ismini bilirse külotunu ç?karacakt?. Ve öpecekti. Bir tur geçipte bilemezse onun manitas?n?n külotu ç?kar?lacakt? ve herkes birer sefer öpecekti. O dördüncü k?zda

bildi ve alk??lar aras?nda k?z?n külotunu ç?kar?p am?n? öptü. Ebe o k?z?n manitas? oldu. Bu kez o k?zlar?n bacaklar?n? külotuna kadar ok?ayarak k?z? tan?maya çal??t?. Elif kalkt?. Bir ok?ad? ve hemen elif dedi. Bu kez alk??lar aras?nda elifin külotunu ç?kard?.

Boynuzland???m? hissettim. Herif elifin am?na öyle bir yumuldu ki gençler onu zorla amdan ald?lar. Gülmek ve e?lenmek g?rla idi. Ebe ben oldum. Bir türlü k?zlar? tan?yamad?m. Bu kez yine elifin am?n? s?rayla bütün erkekler öpmeye yalamaya ba?lad?lar. Sadece yutkunabildim. Art?k s?ra k?zlara gelmi?ti. Bakal?m nas?l e?leneceklerdi. Hadi sikinizi dik tutun ve yar?n? bekleyin.
Ee yar?n oldu. Erkeklerde son ebe ben oldu?umdan ve kaybedip elifimin am?n? öptürdükten sonra elif ebe oldu. Onunda gözlerini ba?lad?lar. S?rayla erkekler siklerini ç?kar?p eline

vermeye ba?lad?lar. O eliyle ok?uyor kontrol ediyor bir isim diyordu. Bilemeyince bu kez s?radaki erkek eline veriyordu. Dördüncü erkekte bildi. Ödül olarak erke?in yara??n? eline al?p sevme ve istedi?ini yapma hakk?n? kazand?. Oda usul gere?i a?z?na götürüp öptü ve sakso

çekti. Sonra o erke?in manitas? ebe oldu bu kez o eliyle yaraklar? bilmeye çal??t?. O üçüncüde bildi. O arada benim yarakla da oynam??t?. Manitas?n? dönüp napay?m bunu dedi. O da sen kazand?n ne yaparsan yap deyince herkes alk??la üstüne

otur üstüne otur diye tempo tuttu. Oda oturmad???m ?ey mi deyip ete?ini yukar? kald?rd? ve yara??n üstüne k?v?ra k?v?ra oturmaya ba?lam??t?. Ben yutkunuyordum ke?ke benimkine otursa diye çünkü dimdik olmu?tu ve dayanacak gücüm kalmam??t?. Ni?anl?mda yan?mda sikimin halini görünce eline ald? bana sen al??mad?n tabi dayam?yorsun gel içerde rahatlatay?m seni dedi. Konu?mam?z? duyan bir k?z niye içerde sakl?n?z m? var bizden burada yap?n dedi. Ben utand?m ama elif tamam ama ucunu sen yerle?tireceksin arkama derken bana dönerek sevgilim burada herkes

ancak arkadan becerir dedi. Ona da raz?yd?m. Bu kez k?z benim siki kavrad? üff patlayacak nerdeyse dedi. Elifte ?imdi içime

patlar dedi ve k?z?n tuttu?u sikimin üstüne oturmaya çal??t?. O arada bir erkekte sikini onun a?z?na dayad? yara??m ni?anl?m?n götüne

girerken onun a?z?na verenin kim oldu?una bakacak halde de?ildim. O gece iki k?za daha arkadan sokmu?tum. Ama elifte tam dört erke?in kuca??na oturmu?tu. Yak?nda evlenece?iz ?imdi diyorum dü?üne o guruptan ça??rmal? m?y?z ça??rmamal? m?y?z? Siz olsan?z ne yapard?n?z.
Art?k ni?anl?m?

seks makinem olarak görüyordum. Her yerde herkesin onu görüp ona yutkunmas?n? istiyorum. Elife bunlar? anlatt???mda yutkunurlar bilemem ama birde sikerlerse hay?r demem demi?ti. Bende daha da heyecanlanm??t?m. Bakal?m kim sikecekti. Hadi elifim göster marifetlerini

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir